وبلاگ بزرگ

0 comment

طبقه بندی محلی باعث تغییر در زندگی می شود

زیر هود (و تخته کف، که در آن باتری هستند) تعداد زیادی از بیت های جدید وجود دارد. ماتس گفت که انتقال همه جدید است و موتور جدید 3.6 لیتری بدون تجدید گردش گاز خنک کننده و شیر دو مرحله ای است. موتور نیز از چرخه اتکینسون استفاده می کند..

Read More
0 comment

Local Classified Makes Changes in Life

Under the hood (and the floorboards, where the batteries are) there are a lot of new bits. Mets said that the transmission is all new and the engine is the new 3.6-liter Pentastar engine without cooled exhaust gas recirculation and the two-step valve lift. The Pacifica's engine also uses the..

Read More
0 comment

پنجمین سال متوالی هیوندای شناخته شده است

زیر هود (و تخته کف، که در آن باتری هستند) تعداد زیادی از بیت های جدید وجود دارد. ماتس گفت که انتقال همه جدید است و موتور جدید موتور 3.6 لیتری بدون رگولاتور گاز خنک کننده و شیر دو مرحله ای است. موتور  نیز از چرخه اتکینسون استفاده می کند..

Read More
0 comment

Fifth consecutive year that Hyundai is recognized

Under the hood (and the floorboards, where the batteries are) there are a lot of new bits. Mets said that the transmission is all new and the engine is the new 3.6-liter Pentastar engine without cooled exhaust gas recirculation and the two-step valve lift. The Pacifica's engine also uses the..

Read More