وبلاگ شبکه

Fifth consecutive year that Hyundai is recognized

Under the hood (and the floorboards, where the batteries are) there are a lot of new bits. Mets said that..

پنجمین سال متوالی هیوندای شناخته شده است

زیر هود (و تخته کف، که در آن باتری هستند) تعداد زیادی از بیت های جدید وجود دارد. ماتس گفت..

Local Classified Makes Changes in Life

Under the hood (and the floorboards, where the batteries are) there are a lot of new bits. Mets said that..

طبقه بندی محلی باعث تغییر در زندگی می شود

زیر هود (و تخته کف، که در آن باتری هستند) تعداد زیادی از بیت های جدید وجود دارد. ماتس گفت..